บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด

Owner   :   คุณไพบูลย์ ดุษฏีวุฒิกุล

Location   :   จ. จันทบุรี

Building Type   :   3D & Built-in

Time   :   5 month [3D+Built-in]

Year   :   2545

Description   :   การออกแบบคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และประโยชน์การใช้สอยในแต่ละพื้นที่การใช้งาน